تلویزیون آسانسور SXTL

این مورد استفاده در مبلمان و دفتر است. مانند انتهای تخت ، کابینت و میز اداری.
اصل آن تکیه بر بالا و پایین کردن محرک خطی است که باعث بلند و پایین شدن تلویزیون می شود.
ما توصیه می کنیم همراه با آداپتور و از راه دور بی سیم خود استفاده کنید که استفاده از آن آسان است.
ما اطمینان داریم که آسانسور تلویزیون Sanxing SXTL باعث آسانتر شدن آسانسور شما خواهد شد!


زمان ارسال: 23-2020 نوامبر